Zināšanu pārbaude

Atbildīgais speciālists par liftiem

Lai sagatavotos zināšanu pārbaudei, apgūstiet izglītības programmā noteikto mācību saturu. To var atvērt, ievadot e-pastā saņemto piekļuves kodu. Mācību materiāls

Lūdzu, atzīmēt vienu pareizo atbilžu variantu!

Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumu prasību īstenošanas uzraudzību un kontroli veic:

Liftu tehniskās pārbaudes ir tiesības veikt:

Liftam ir jābūt šādai dokumentācijai:

Atbildīgā speciālista pienākums ir izvietot lifta kabīnē:

Liftam jābūt reģistrētam:

Par lifta apskati, tehnisko apkopi, kā arī atbilstošu un drošu lietošanu atbildību uzņemas:

Kurš normatīvais akts nosaka, ka lifts ir bīstamā iekārta:

Lifta periodiskās apskates un tehniskās apkopes žurnālā norāda visus datus par lifta:

Lifta drošības sastāvdaļas ir:

Lifta kabīnei ir jābūt apgaismotai:

Lifta kārtējo tehnisko pārbaudi veic ne retāk kā reizi:

Lietošanas instrukcijas sadaļa attiecībā uz tehnisko apkopi atrodas:

Lifta apskati veic:

Nodarbinātajam darba aizsardzības jomā ir pienākums:

Ugunsgrēka gadījumā aizliegts:

Lai izsauktu palīdzību nelaimes gadījumā jāzvana pa tālruni:

Vai inspicēšanas institūcijai obligāti jāveic lifta tehniskās pārbaudes, ja celtspēja ir mazākā kā 50 kg?

Lifta dokumentācija ir jāuzrāda:

Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas:

Lifta darbība jāpārtrauc līdz atklāto trūkumu novēršanai, ja tiek konstatēts, ka:

Īpašie noteikumi:

1. Iesniedzot zināšanu pārbaudi Jūs apliecināt, ka veicāt to patstāvīgi un sniegtā informācija ir patiesa.

2. Ar e-pastā saņemto piekļuves kodu zināšanu pārbaude tiek pieņemta vienu reizi.

3. Jūs piekrītat, ka datu pārzinis SIA “Amatprasme” veic personas datu apstrādi saskaņā ar Privātuma un sīkdatņu noteikumiem.

4. Zināšanu pārbaude būs ieskaitīta un apliecību saņemsiet, ja iesniegsiet vismaz 80% pareizu atbilžu. Ja zināšanu pārbaude nav ieskaitīta vai iesniegta noteiktajā termiņā, maksa par pakalpojumu netiek atmaksāta.

© 2019 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.