Aktualitātes

Noteiks stingrākas drošuma prasības liftiem

Stingrakas-drosibas-prasibas-liftiem
27 / 01
2020

Pašreiz liftiem, kas atrodas ekspluatācijā ilgāk par 25 gadiem, nav noteiktas skaidras un viennozīmīgas drošuma prasības, kā arī spēkā esošais normatīvais regulējums neparedz prasības veikt šādiem liftiem padziļinātu pārvērtēšanu, ņemot vērā to lietošanas ilgumu. Proti, lai arī šobrīd spēkā esošās prasības nosaka darbības, kas jāveic, lai nodrošinātu liftu drošu lietošanu, taču nav specifiski definētas drošuma prasības liftiem, kas atrodas ekspluatācijā ilgāk par 25 gadiem.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2017. un 2018.gadā īstenotā liftu uzraudzības pasākuma ietvaros konstatēja, ka no pārbaudītajiem 259 liftiem 159 ir konstatētas neatbilstības:

  • 15% liftu nav veiktas tehniskās pārbaudes;
  • 81% no neatbilstošajiem liftiem konstatētas neatbilstības, kas var ietekmēt drošu lifta lietošanu;
  • 47% no pārbaudītajiem liftiem, kuriem bija spēkā esošā tehniskā pārbaude, tika konstatētas neatbilstības, kas var ietekmēt drošu lifta lietošanu.

Ņemot vērā PTAC liftu pārbaudēs konstatēto, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar PTAC ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” (turpmāk – Projekts).

Projekts izstrādāts, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem dzīvībai, veselībai un īpašumam nekaitīgu liftu un cēlējplatformu lietošanu un uzturēšanu. Projektā definētas skaidrākas drošuma prasības liftiem, kas atrodas ekspluatācijā ilgāk par 25 gadiem, ar mērķi palielināt drošuma līmeni visai sabiedrībai kopumā, kā arī atvieglot normatīvā regulējuma izpratni un piemērošanu iesaistītajām pusēm.

Izstrādātais projekts paredz šādas izmaiņas spēkā esošajā normatīvajā regulējumā:

  • skaidru būtisko drošuma prasību noteikšanu liftiem, kas atrodas ekspluatācijā ilgāk par 25 gadiem;
  • liftu, kas atrodas ekspluatācijā ilgāk par 25 gadiem drošuma novērtēšanu un pastāvošo risku novēršanas kārtību;
  • tehnisko pārbaužu veikšanu cēlējplatformām, kas pēc savas darbības vienlīdzīgas liftiem;
  • skaidru valdītāju pienākumu drošu liftu un cēlējplatformu lietošanas nodrošināšanu.

Pamatojoties uz Bīstamo iekārtu reģistra datiem, 3734 ir lifti, kas atrodas ekspluatācijā ilgāk par 25 gadiem un kuriem būs jāveic drošuma un riska novēršana, lai apzinātu nepieciešamos uzlabojumus un, lai nodrošinātu atbilstību jaunajām drošuma prasībām. Liftiem, kas atrodas ekspluatācijā ilgāk par 25 gadiem drošuma novērtēšana un riska novēršana būs vienreizējs pasākums, kas būs jāveic noteiktā termiņā un apjomā.

Šobrīd spēkā esošais normatīvais regulējums skaidri nedefinē tās cēlējplatformas, kas uzskatāmas par bīstamajām iekārtām un, ka tām jāveic tehniskā uzraudzība. Līdz ar to šobrīd iesaistītās puses (piemēram, inspicēšanas institūcijas, valdītāji) interpretē dažādi regulējuma normas, kā rezultātā cēlējplatformu tehniskā uzraudzība netiek veikta pilnā apjomā. Ņemot vērā, ka šādas cēlējplatformas izmanto neaizsargātā sabiedrības daļa (cilvēki ar kustības traucējumiem) projektā tiek skaidri definētas tās cēlējplatformas, kurām inspicēšanas institūcijām jāveic tehniskā uzraudzība.

Prasības bīstamajām iekārtām, to valdītājiem, apkalpojušajam personālam un personām, kuras lieto bīstamās iekārtas ir noteiktas likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”. Šo iekārtu uzraudzību veic PTAC, savukārt tehniskās pārbaudes veic inspicēšanas institūcija, kura ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā.

Aicinām ieinteresētās puses iepazīties ar izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” un sniegt savus priekšlikumus Ekonomikas ministrijai līdz 2020.gada 10.februārim, rakstot uz e-pasta adresi: pasts@em.gov.lv.

Pēc projekta sabiedriskās apspriešanas posma, tas tiks nodots starpinstitūciju saskaņošanai. Par projekta apstiprināšanu lēmums vēl jāpieņem Ministru kabinetam.

Avots: Ekonomikas ministrija